Kritéria pro přijímání dětí

13.03.2022

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mukařov ve školním roce 2022 - 2023

Ředitelka Mateřské školy Mukařov, okres Praha - východ, se sídlem U Zelené cesty 200, Mukařov, PSČ 251 62, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

  • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky narozené do 31. 8. 2017 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka (§ 179 odst. 3 školského zákona).
  • Děti čtyřleté (narozené do 31. 8. 2018) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka (§ 179 odst. 3 školského zákona).
  • Děti tříleté (narozené do 31. 8. 2019) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka (§ 179 odst. 3 školského zákona).
  • V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. O případném přijetí dětí narozených po 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka, rozhodne ředitelka školy podle kapacity školy.
  • K docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, poté s bydlištěm v okolních obcích.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mukařov, nabývají účinnosti ode dne vyhlášení.

Tato kritéria byla projednána se zřizovatelem.

V Mukařově dne 8.3.2022 Mgr. Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ