Kritéria pro přijímání dětí

13.03.2022

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mukařov ve školním roce 2022 - 2023

Mateřská škola Mukařov, U Zelené cesty 200, Mukařov, 251 62

E-mail: reditel@msmukarov.cz

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Mukařov

  1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky narozené do 31. 8. 2018 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka (§ 179 odst. 3 školského zákona).

  1. Děti čtyřleté (narozené do 31. 8. 2019) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka (§ 179 odst. 3 školského zákona).

  1. Děti tříleté (narozené do 31. 8. 2020) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka (§ 179 odst. 3 školského zákona).

  1. V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. O případném přijetí dětí narozených po 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu Mukařov, Srbín, Žernovka, rozhodne ředitelka školy podle kapacity školy.

  1. K docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, poté s bydlištěm v okolních obcích.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mukařov, nabývají účinnosti ode dne vyhlášení.

Tato kritéria byla projednána se zřizovatelem.

V Mukařově dne 2.3.2023 Mgr. Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ