Informace k zahájení provozu  od 1.9.2021

24.08.2021

Mateřská škola Mukařov zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 1. 9. 2021.

Děti, které již MŠ navštěvovaly, přicházejí dle svých zvyklostí a již se na ně nevztahuje adaptační režim.

Nově přijaté děti přicházejí od 7.00 do 8.15 a jejich adaptační režim si dohodnete ve svých třídách.

Třídní schůzky na třídách budou během září. 

Základní hygienická pravidla stanovená MŠMT

 • Před prvním příchodem do školy není vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • V budově školy nemají děti a pedagogičtí pracovníci povinnost nosit roušky.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat, týká se dětí i doprovodu !!
 • Rodiče a cizí osoby jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ.
 • Rodiče se v šatnách nebudou zdržovat delší dobu, než je nezvykle nutné, děti budou předávat učitelce ve dveřích třídy a budou respektovat zákaz vcházení do tříd.
 • Plavecký výcvik není v 1. pololetí školního roku 2021/2022 organizován. Školní výlety, divadla a ostatní vzdělávací akce v mateřské škole budou pořádány dle aktuální epidemiologické situace.

Hygienická pravidla

 • V co nejkratším čase po příchodu do mateřské školy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, případně použije dezinfekci.
 • V průběhu dne bude zajištěno průběžné větrání místností a pravidelná dezinfekce povrchů.
 • Škola bude vybavena dostatečným počtem dezinfekčních prostředků a náhradními rouškami, teploměry.
 • V případě nařízení používání roušek u dětí, bude nutné, aby dítě mělo roušky na výměnu uložené ve svém sáčku v šatně s náhradním oblečením.

Stravování a pitný režim

 • Nebude umožněn samoobslužný výdej - odebírání příborů z hromadných zásobníků, apod.
 • Každé dítě bude mít vlastní lahvičku při ranním příchodu do třídy.
 • Kelímky + voda ,šťáva, čaj budou v přípravných kuchyňkách, dětem bude nalito na vyžádání, nebo budou pobízeny.

Karanténní místnost splňující doporučení MŠMT je prostor pro kroužky, splňuje dostatečné větrání a má oddělený přístup k umyvadlu i toaletě.

Ranní filtr

 • Ranní filtr proběhne při předávání dítěte paní učitelce, zákonný zástupce je zodpovědný za to, že přivede do MŠ pouze zcela zdravé dítě!!!!!
 • Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění již při předávání dítěte učitelce, nebude toto dítě vpuštěno do třídy a zákonný zástupce jej odvede s tím, že má kontaktovat dětského lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.
 • V případě zjištění tohoto stavu během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě ihned vyzvedl, přičemž dítě bude izolováno od ostatních dětí v karanténní místnosti pod dohledem pověřené osoby do příchodu zákonného zástupce.
 • V případě projevů chronického onemocnění, včetně alergické reakce, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

NÁVRAT Z CIZINY

 • Při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy, jsou děti starší 6 let povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu. Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost v MŠ.
  Pro děti do 6 let v mateřských školách platí, že nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
 • Rodič informujeMŠ o návratu z ciziny.

Při výskytu nemoci COVID-19

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byli v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS zákonné zástupce a svého zřizovatele a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou.

V Mukařově dne 24. 8. 2021 Mgr. Zuzana Tůmová - ředitelka školy