Čas řemesel

09.05.2022

Vletošním školním roce od poloviny května do konce školního roku se budeme s dětmi věnovat, tak jako každý rok tradičním řemeslům. Vytvořili jsme pro děti výukový program s environmentálním zaměřením. Tento výukový projekt je vytvořen rámci polytechnické výchovy a badatelského učení, je určený pro venkovní výuku, na školní zahradu. Projekt nám umožní vytvořit společně s dětmi pracovní centra a výuková zákoutí a zároveň se při jejich realizaci seznámí s různými řemesly a povoláními. Budeme hrnčíři, tkalci, pekaři, archeology, badateli, truhláři, malíři kamenů, vědců chemiků a mydlářů apod

Chystáme se s dětmi bádat a zkoumat, děje, vývoj a spojitosti, jevící se jako samozřejmě známé. Bádání bude probíhat v oblasti řemesel, ochrany přírody, přírodních zákonů. Díky metodě badatelských krokůsi děti budou klást otázky, formulovat hypotézy, plánovat postup práce a jeho ověření, provádět pokusy, vyhledávat a třídit informace, vyhodnocovat výsledky bádání, formulovat závěry, které děti nakonec předvedou před ostatními. Program bude probíhat od poloviny května do konce školního roku. Postupně vytvoříme venkovní řemeslná centra - tkalcovský koutek, výtvarný koutek, archeologické naleziště, truhlářský, hrnčířský koutek pekařů, koutek Festivalu pokusů a mydlářů atd...