Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně
vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost
individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním
vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání.
(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno,
oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v
jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob
a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v
období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně
vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální
vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a
to ani v náhradním termínu.
(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte
nemá odkladný účinek.
(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně
vzdělávat podle odstavce 1.
(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou
speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské
školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.