Mateřská škola Mukařov

Do naší školky se děti těší. A my se těšíme na ně. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

LÍBÍ SE VÁM NAŠE STRÁNKY? Dejte nám to vědět zde: Jak se vám líbí?

SLEDUJTE aktuální informace k provozu MŠ zde: Aktuálně

Zkušení

pedagogové

V MŠ pracují

 • ředitelka, zástupkyně
 • učitelky, chůva
 • školnice, kuchařka
 • pomocné kuchařky
 • ekonomka, VŠJ
 • asistent pedagoga

V naší mateřské škole pracují pedagogové s potřebnou odbornou kvalifikací. Ředitelka podporuje a sleduje další růst profesních kompetencí všech pedagogů a pedagogové se účastní různých školení a seminářů.

Služby pedagogů jsou zajištěny tak, aby byla při všech činnostech dětem zajištěna bezpečná pedagogická péče. Učitelky jsou ochotné a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností.

Díky různorodosti výchovných zaměření učitelek (výtvarná výchova, hudební výchova, řečová výchova, pohybová výchova, zájem o ekologii apod.) je možné uspokojit velké množství potřeb dětí, a to nejen v rámci předškolního vzdělávání.

Specializované služby (logopedie, rehabilitace, dětský psycholog nebo jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami), ke kterým nejsou pí. učitelky kompetentní, jsou zajišťovány příslušnými odborníky.

Vzdělávání 

hrou

Naše priority

 • rozvíjíme samostatnost a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy hrou
 • učíme se hrou - hra je hlavní činností v MŠ, je zdrojem poznání, zkušeností, postojů, jednání, chování.....
 • dáváme dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, schopností, zájmu a potřeb
 • respektujeme, že každé dítě je individuální osobnost a vyžaduje proto odlišný způsob vzdělávání a přístupu
 • ve vzdělávání upřednostňujeme citové prožitky jako základ veškerého přirozeného poznávání
 • rozvíjíme tvořivost a fantazii

Sportujeme

 i tvoříme

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v  mateřské škole, tj. při všech činnostech a je založeno na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činnostech v menších či větších skupinách nebo individuálně. 

Snažíme se probouzet v našich dětech aktivní zájem v dané činnosti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují a prolínají se zde všechny vzdělávací okruhy.

Mezi nejoblíbenější formy vedoucí k naplňování záměrů vzdělávání patřilo a bude patřit velké množství nadstandardních aktivit, které dle plánu organizujeme po celý školní .

Rychlý kontakt

Mateřská škola Mukařov

U Zelené cesty 200

251 62 Mukařov

skolka@msmukarov.cz